Treatments & Services

Treatments & Services

PANCHKARMA TREATMENTS
(A) PURVA KARMA
(I) SNEHAN
 • Abhyang
 • Shirobhyang
 • Samvahan
 • Udvartan
 • Udgharshan
 • Sneh Pan
 • Padaghat
(II)SVEDAN
 • Bashpswedan
 • Valuka Pottli(Sand Pottli)
 • Nadi Swedan
 • Avagaha Swedan
 • Patra Pottli
 • Pinda Sweda
 • Churn Sweda
(B)PRADHAN KARMA
 • Vaman Karma
 • Virechan Karma
 • Nasya
 • Raktamoksha
     • Leech Therapy
     • Sirvedh
     • Cupping
 • Basti
     • Anuvasana
     • Asthapana
     • Utter Vaitrana Matra
     • Basti
     • Lekhana
     • Pichha Basti
(C)PASHCHAT KARMA
 • Kaval
 • Gandusha
 • Nasya
 • Dhumapan
(D)UPAKARMA
 • Shirodhara(Oil, Kwath Buttermilk)
 • Shirobasti
 • Netrabasti
 • Karnapooran
 • Karnadhupam
 • Karnaprakshalan
 • Karnapramarjan
 • Mukhapratisaran
 • Griva Basti
 • Udar Basti
 • Janu Basti
 • Katti Basti
 • Lepa(Local and whole Boby)
 • Prushta Basti
 • Sneha Dhara(pinzichill)